KSS & Noord Dienstverlening

Algemene Voorwaarden Let’s Talk, Coaching en Mediation, te Gouda Nederland

Artikel 1. Definities

1.1 Let’s Talk: Eenmanszaak Let’s Talk, coaching en mediation.
1.2 Opdrachtgever: degene die expliciet of stilzwijgend de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en met wie Let´s Talk een overeenkomst van opdracht aangaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgever aan Let´s Talk verstrekt.
2.2. Verwijzingen naar algemene voorwaarden door of van opdrachtgever zijn -tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen- niet van toepassing op overeenkomsten tussen Let´s Talk en de opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes van Let’s Talk kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door opdrachtgever schriftelijk zijn aanvaard.
3.2 De offertes van Let’s Talk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.3 Let´s Talk kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Let’s Talk is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.
3.5 De prijzen die in de offertes worden genoemd zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Let’s Talk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Het mediation reglement 2008 van de stichting NMI is van toepassing.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Let’s Talk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De wijze waarop en de plaats waar Let’s Talk de diensten zal verrichten, wordt door Let’s Talk en de opdrachtgever in onderling overleg bepaald.
4.4 Partijen zullen ingeval van onvoorziene omstandigheden die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar passende oplossingen zoeken. Wijzigingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en onder wederzijdse goedkeuring geschieden.
4.5 Let’s Talk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Let’s Talk is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Let’s Talk zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Let’s Talk de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Let’s Talk daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal Let’s Talk geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
5.6 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Let’s Talk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.

Artikel 6. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Let’s Talk zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
7.2 Let’s Talk behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1 De vorderingen van Let’s Talk op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
§ indien na het sluiten van de overeenkomst Let’s Talk kennis neemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
§ indien Let’s Talk bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
8.2 In de genoemde gevallen is Let’s Talk bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Let’s Talk schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Klachttermijnen

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Let’s Talk.
9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Let’s Talk de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Let’s Talk slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10. Honorarium

10.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is gebaseerd op de geschatte tijdsduur voor een opdracht en wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Let’s Talk.
10.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Let’s Talk die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
10.3 Indien Let’s Talk met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Let’s Talk niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Let’s Talk mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Let’s Talk kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 11. Betaling

11.1 Voor het daadwerkelijk begin van de mediation sturt Let’s Talk een factuur ter grootte van 2 uur, als aanbetaling. Deze aanbetaling wordt verrekend met de laatste factuur.
11.2 Let’s Talk zal maandelijks factureren.
11.3 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door Let’s Talk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
11.4 Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Let’s Talk en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Let’s Talk onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.6 Indien sprake is van twee of meer opdrachtgevers bij één opdracht, dan zijn zij jegens Let’s Talk hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien Let’s Talk aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
12.1 Iedere aansprakelijkheid van Let’s Talk, ingeval van schade als gevolg van zijn handelen of nalaten in de Mediation, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn beroepsaansprakelijheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Let’s Talk komt. Behoudens in geval van opzet of grove roekeloosheid van Let’s Talk, vrijwaren de partijen Let’s Talk en zullen de partijen Let’s Talk schadeloos stellen terzake van alle vorderingen die een derde op enig tijdstip jegens Let’s Talk mocht instellen en die verband houden met handelen of nalaten van Let’s Talk tijdens de mediation.
12.2 Let’s Talk is niet aansprakelijk voor schade die voor opdrachtgevers is ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Let’s Talk.
12.3 Iedere aansprakelijkheid van Let’s Talk is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van €950, — per opdracht.
12.4 In geval van aansprakelijkheidstelling dient dit binnen één maand na de afronding van de mediation schriftelijk aan Let’s Talk kenbaar te worden gemaakt.
12.5 Let’s Talk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Let’s Talk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Let’s Talk niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
13.2 Let’s Talk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Let’s Talk haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Let’s Talk opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Let’s Talk niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien Let’s Talk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke overeenkomst tussen Let’s Talk en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter in de woonplaats van Let’s Talk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Let’s Talk het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met behulp van mediation te beslechten.

Menu